Регламент роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
10.05.2016 155

 РЕГЛАМЕНТ

Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області

Загальні положення

1. Регламент Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області (далі – Регламент) регулює організаційно-процедурні питання діяльності райдержадміністрації.

2. Райдержадміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій.

3. Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, відповідно до розподілу обов’язків, начальниками відділів та завідувачами секторів апарату райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

4. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками відповідних підрозділів, погоджуються із першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), а також із начальниками юридичного та загального відділу апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.Розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, іншими посадовими особами райдержадміністрації
 

6. Розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації здійснюється головою райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду.

При цьому повинні бути визначені:

функції, повноваження, закріплені за посадовою особою;

структурні підрозділи райдержадміністрації, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється посадовою особою;

підприємства, установи та організації, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

порядок заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника та заступників голови, керівника апарату в разі їх відсутності;

Головою районної державної адміністрації визначаються також обов'язки посадових осіб щодо спрямування та контролю діяльності відповідних виконавчих комітетів сільських та селищних рад.

7. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації очолюють відповідні підрозділи і несуть персональну відповідальність перед головою райдержадміністрації за виконання покладених на ці підрозділи завдань.Планування роботи райдержадміністрації


8. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), оперативними (тижневими) планами (згідно з додатком 1). Перспективний та поточні плани роботи райдержадміністрації затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації. Оперативні плани затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

9. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

10. Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

11. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється відділом організаційної роботи апарату райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими ізпершим заступником, заступником голови, керівником апарату (відповідно до розподілу обов'язків).

Пропозиції до перспективного (річного) і поточного (квартального) планів роботи вносяться до 25 грудня і 25 числа останнього місяця кварталу.

12. Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації готує проекти перспективного (річного) і поточного (квартального) планів роботи райдержадміністрації та відповідні проекти розпоряджень голови райдержадміністрації для їх затвердження.

13. Перспективний план роботи «Основні напрямки діяльності райдержадміністрації» формуються за такими розділами:

соціально–економічний блок;

блок капітального будівництва та житлово-комунального господарства;

блок агропромислового комплексу;

гуманітарний блок;

блок основних організаційно–масових заходів.

14. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі - акти законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

15. До планів роботи райдержадміністрації включаються:

1) актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови місцевої райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

2) перелік актів законодавства, розпоряджень голівоблдержадміністрації та райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

3) перелік питань щодо підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації;

4) питання про підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

5) питання про діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації. Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці або у відповідному структурному підрозділі райдержадміністрації;

6) основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або в яких бере участь.

16. У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

17. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації.

Виключення питання з плану роботи здійснюється з дозволу голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

18. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними планами, що затверджуються першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації(відповідно до розподілу обов'язків).

Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату райдержадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пунктів 14-16 цього Регламенту.

19. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

20. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації подають до відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації звіти про виконання квартального плану роботи (попереднього кварталу) до 10 числа першого місяця наступного кварталу та щороку до 25 січня - звіти про виконання перспективного (річного) плану роботи райдержадміністрації.

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації аналізує матеріали та готує узагальнені звіти про виконання річного та квартального планів роботи райдержадміністрації, які візуються першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації і подаються на розгляд голові райдержадміністрації.

21. Зміст звітності за квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності місцевої райдержадміністрації розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

22. Для формування оперативного (тижневого) плану роботи райдержадміністрації пропозиції першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації подаються щоп’ятниці до 9.00 до відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації готує проект оперативного (тижневого) плану роботи райдержадміністрації, який візується заступником керівника апарату, начальником відділу організаційної роботи та затверджується керівником апарату райдержадміністрації.

23. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої ст.30 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", та щорічне звітування про виконання райдержадміністрацією покладених на неї повноважень, а також соціально-економічне, суспільно-політичне, екологічне та інше становище на території району, проводиться відділом економічного розвитку, торгівлі та житлово-комунального господарства райдержадміністрації на основі звітів структурних підрозділів, у тому числі відділів та секторів апарату, затверджених першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 

Організація роботи апарату райдержадміністрації

 

24.Структуру апарату райдержадміністрації (далі – апарат) визначає голова райдержадміністрації. Апарат складається з відділів, секторів, які не є юридичними особами. Положення про апарат затверджує голова райдержадміністрації.

25. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

1) опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови райдержадміністрації;

2) здійснює опрацювання проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації та рішень районної ради; розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

3) перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання законодавчих актів, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації, райдержадміністрації територіальними органами центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими комітетами сільських, селищних рад; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання законодавчих актів, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації;

4) за дорученням голови райдержадміністрації аналізує роботу органів місцевого самоврядування у межах і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку територій району;

5) здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації, готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

6) проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення. Бере участь у підготовці звітів райдержадміністрації про виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, про реалізацію повноважень, делегованих районною радою;

7) здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративних приміщеннях райдержадміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

8) провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

9) виконує інші функції відповідно до цього Регламенту та за дорученням керівництва райдержадміністрації;

10) здійснює організаційно-технічне забезпечення засідань колегії райдержадміністрації, а також нарад, що проводить керівництво райдержадміністрації;

26. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами та апаратом облдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами місцевих рад.

27. Діяльність апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту, Положення про апарат та встановленого порядку ведення діловодства.Кадрова робота

 

28. Кадрова робота у районній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади району висококваліфікованими і компетентними працівниками.

29. Організація кадрової роботи у райдержадміністрації здійснюється за затвердженим головою райдержадміністрації Положенням про організацію роботи з кадрами в Новомиколаївській районній державній адміністрації Запорізької області й річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом та керівниками підприємств, установ й організацій, які функціонують на території району.

30. Організацію кадрової роботи в апараті районної державної адміністрації здійснює сектор кадрової роботи, у структурних підрозділах райдержадміністрації та в підрозділах, які мають невелику штатну чисельність, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери зацікавленості у професійному зростанні.

31. Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації здійснюється відповідно до чинного законодавства про державну службу.

Керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Прийняття працівників на роботу до апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до чинного законодавства про працю.

32. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

33. У районній державній адміністрації, її структурних підрозділах створюється у порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 р. № 199 (зі змінами та доповненнями), резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

34. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців у районній державній адміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.

35. Районна державна адміністрація розглядає, погоджує і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що функціонують на території району.

36. На кожного прийнятого на роботу до районної державної адміністрації працівника оформляється особова справа.

37. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову районної державної адміністрації, керівника апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

38. Перший заступник голови, заступник голови та керівник апарату районної державної адміністрації здійснюють добір кандидатур на посади керівників структурних підрозділів райдержадміністрації й територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі, діяльність яких вони координують згідно з функціональним розподілом обов’язків, вносять пропозиції голові районної державної адміністрації щодо призначення їх на зазначені керівні посади, та представляють під час співбесіди голови з ними.

 

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

 

39. Організація роботи з документами в районній державній адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до типової (Примірної) інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України.

40. Інструкція з діловодства в районній державній адміністрації затверджується її головою.

41. Здійснення контролю і перевірка виконання документів в районній державній адміністрації регулюється відповідними розпорядженнями голови райдержадміністрації.

42. Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

43. За роботу з електронною кореспонденцією, яка надходить до райдержадміністрації через офіційну адресу електронної пошти adm@nmrda.gov.ua, відповідає загальний відділ апарату райдержадміністрації

 

 
Організація розгляду звернень громадян, проведення особистого прийому громадян, розгляду запитів на доступ до публічної інформації


44. Районна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

45. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 (зі змінами та доповненнями).

46. Розгляд запитів на доступ до публічної інформації здійснюється згідно з порядком, який встановлюється окремим розпорядженням голови районної державної адміністрації.

47. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою районної державної адміністрації, його першим заступником, заступниками голови, керівником апарату (відповідно до розподілу обов’язків), керівниками відповідних структурних підрозділів районної держадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи районної державної адміністрації, відділи та сектори апарату райдержадміністрації.

48. Особистий прийом громадян проводить голова районної держадміністрації, його перший заступник, заступник, керівник апарату згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації.

У структурних підрозділах районної держадміністрації проводиться особистий прийом громадян згідно з графіком, затвердженим наказом керівника відповідного підрозділу.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому та підлягає оприлюдненню через засоби масової інформації.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами районної державної адміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою районної державної адміністрації.

49. Загальний відділ апарату районної державної адміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду звернень громадян, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

 

Організація правового забезпечення діяльності
районної державної адміністрації
 

50. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації (далі – юридичний відділ).

Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації - керівнику апарату районної державної адміністрації.

51. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, рішеннями обласної та районної рад.

52. Основними завданнями юридичного відділу є:

1) правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

2) організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації;

3) підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

53. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

2) проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

3) визначає, які розпорядження голови районної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

4) надає методичну допомогу працівникам апарату районної державної адміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

5) представляє інтереси районної державної адміністрації у судах;

6) виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до цього Регламенту та Положення про юридичний відділ, що затверджується головою райдержадміністрації.

54. Пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність із законодавством проектів розпоряджень, що суперечать чинному законодавству є обов`язковими для розгляду керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.

55. Забороняється покладання на юридичний відділ завдань, що не належать до функцій відділу чи виходять за межі його повноважень.

 

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії райдержадміністрації


56. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації голова райдержадміністрації утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії.

Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

57. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія райдержадміністрації (далі - колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), першого заступника, заступника голови, керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

58. До складу колегії можуть входити (за згодою) керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування.

До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

59. Засідання колегії скликаються й проводяться головою районної державної адміністрації, а в разі його відсутності - першим заступником голови районної державної адміністрації, а у разі відсутності останнього –заступником голови райдержадміністрації.

60. На розгляд колегії виноситься, як правило, не більше двох основних питань.

61. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою районної державної адміністрації, а в разі його відсутності - першим заступником голови районної державної адміністрації, а у разі відсутності останнього –заступником голови райдержадміністрації, і який є підставою для видання відповідного розпорядження.

62. У своїй роботі колегія районної державної адміністрації керується Положенням про колегію районної державної адміністрації, яке затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації, та цим Регламентом.Порядок підготовки та проведення нарад

 63. Голова, перший заступник, заступник голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

64. Організація проведення нарад у голови районної державної  адміністрації, керівника апарату райдержадміністрації покладається на апарат райдержадміністрації, організація проведення нарад у першого заступника та заступника голови райдержадміністрації - на відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації.

65. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради.

66. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше, ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення. Протокол наради підписує головуючий.

67. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження та доручення голови райдержадміністрації або наказ керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

68. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у голови райдержадміністрації, першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації здійснюється структурними підрозділами райдержадміністрації, які подають голові райдержадміністрації або першому заступнику, заступнику голови, керівнику апарату райдержадміністрації, який проводив нараду, аналітичні та інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді.

69. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

70. Наради в райдержадміністрації проводяться відповідно до цього Регламенту та порядку підготовки та проведення нарад в райдержадміністрації, який затверджується відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови райдержадміністрації


71. Голова райдержадміністрації на виконання Конституції України, Законів України, Указів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, доручень Прем’єр-міністра України, власних і делегованих повноважень, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень райдержадміністрації розпорядження.

72. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – проекти розпоряджень) вносяться першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, начальниками відділів апарату райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації як за дорученням голови райдержадміністрації, так і за власною ініціативою.

Керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади (в межах своєї компетенції) можуть вносити проекти розпоряджень голови райдержадміністрації через першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату  райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), при цьому на проекті розпорядження (поряд із підписом першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату  райдержадміністрації) зазначається, яким територіальним органом центрального органу виконавчої влади цей проект розроблено, та ставиться підпис керівника зазначеного органу.     

У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником  є виконавець, зазначений першим.

73. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

У разі, коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату готують проект листа до відповідної ради за підписом першого заступника, заступника голови або керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) про погодження цього проекту нормативно-правового акту, який додається до нього. Документи передаються особисто або надсилаються рекомендованим листом.

Головний розпорядник такого проекту розпорядження додає до нього лист відповідної ради.

74. Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

75. Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

76. Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

77. Проекти погоджуються шляхом їх візування (зазначається посада, ініціали, прізвище особи, яка візує проект розпорядження, дата візування) в аркуші погодження (додаток 8) керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, працівниками апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання, в обов'язковому порядку: начальником юридичного відділу, начальником загального відділу, першим заступником голови, заступником голови райдержадміністрації та передаються керівнику апарату райдержадміністрації.

З метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, проекти розпоряджень, які носять нормативно-правовий характер, візує посадова особа, на яку покладено обов’язки виконання вимог чинного законодавства з питань запобігання та виявлення корупції.

Відповідно до ст. 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" електронні версії проектів розпоряджень, які носять нормативно-правовий характер, підготовлені відповідно до п. 100-110 цього Регламенту, подаються розробником (головним розробником) проекту разом із супровідним листом до відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх видання для розміщення на веб-сайті райдержадміністрації.

Після видання головою райдержадміністрації відповідного розпорядження, розробник проекту (головний розробник) готує листа до відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації про зняття з веб-сайту райдержадміністрації проекту розпорядження, яке носить нормативно-правовий характер.

Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації забезпечує розміщення вищезазначеної інформації на веб-сайті райдержадміністрації.

78. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з кадрових питань, з питань нагородження, притягнення до дисциплінарної відповідальності готуються сектором кадрової роботи апарату райдержадміністрації й візуються: начальником юридичного відділу, начальником загального відділу, заступником керівника апарату, начальником відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації, першим заступником голови райдержадміністрації, у разі необхідності - заступником голови райдержадміністрації.

79. Відповідальність у межах своїх посадових повноважень за зміст розпорядження несуть в однаковій мірі всі особи, які його візують.

80. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації в процесі візування розглядаються в першочерговому порядку.

81. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

82. Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

83. За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 2), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

84. Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

85. Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

86. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 3), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

87. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 4), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

88. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 5), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

89. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження, головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

90. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети, та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

91. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 .03. 2004 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

копію рішення представництва Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва в Запорізькій області про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

92. Проекти розпоряджень, які мають нормативно-правовий характер, підлягають оприлюдненню на офіційному сайті райдержадміністрації не пізніше ніж за 20 робочих днів до їх розгляду з метою прийняття.  Відповідальним за оприлюднення є розробник акту, до проекту акту ним долучається довідка про розміщення проекту розпорядження на офіційному сайті райдержадміністрації за підписом керівника структурного підрозділу райдержадміністрації, який відповідає за інформаційне забезпечення веб-сайту райдержадміністрації. 

93. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 77, 83, 86, 87, 88, 95 цього Регламенту.

94. За дорученням голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 7 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання начальника відділу, завідувача сектору апарату райдержадміністрації.

95. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі у юридичному відділі.

Подання проекту розпорядження голові райдержадміністрації для вирішення питання щодо його прийняття без попереднього розгляду юридичним відділом не допускається.

У разі коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 6) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Юридичний відділ опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема, проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також, у разі потреби, редагує проект розпорядження.

Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відді готує висновок (додаток 7).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

Тривалість правової експертизи проекту розпорядження голови райдержадміністрації допускається до 2 робочих днів.

Начальник юридичного відділу або особа, яка його заміщує, під час візування проекту розпорядження голови райдержадміністрації здійснює парафування проекту розпорядження шляхом підписання кожного аркуша проекту розпорядження.

96. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

97. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органахюстиціїзгідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731 (зі змінами та доповненнями).

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший строк набрання чинності.

Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату райдержадміністрації.

Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам в паперовому (за визначенням розробника) або електронному вигляді в установленому її головою порядку.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» здійснення відстеження результативності виданого розпорядження.

98. Оригінали розпоряджень засвідчуються гербовою печаткою районної державної адміністрації, копії розпоряджень – печаткою загального відділу апарату райдержадміністрації.

99. Оригінали розпоряджень зберігаються в загальному відділі апарату райдержадміністрації протягом двох років, після чого передаються на зберігання до архівного відділу райдержадміністрації.

 

Порядок підготовки електронних версій проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

 

100. Електронні версії розпоряджень голови райдержадміністрації, які підлягають публікації, розміщуються на веб-сайті райдержадміністрації.

101. Розробники проектів розпоряджень голови райдержадміністрації перед поданням на візування керівнику апарату райдержадміністрації подають електронні версії проектів розпоряджень (крім кадрових) до загального відділу апарату райдержадміністрації, який робить відмітку в аркуші погодження про прийняття електронних версій.

102. Розробники готують електронні файли проектів розпоряджень голови райдержадміністрації (далі - файли) текстовим редактором Word у форматі rtf, розмір шрифту - 14 пт., назва шрифту - Times New Roman.

Для назви файлів використовується латиниця. Назва файлів має вигляд - rozp.rtf, назва додатків - dodXX.rtf, де XX - номер додатка.

103. Назва файлів розпоряджень має вигляд: ДДММРРNХХХКP.rtf, де ДДММРР - дата розпорядження, N - обов'язковий знак перед власним номером, XXX - власний 3-значний номер, який до 3-х знаків доповнюється першими нулями, К – ознака кадрового розпорядження, P - ознака публікації розпорядження (у разі, якщо розпорядження не підлягає публікації, літера Р не ставиться), rtf- текстовий формат.

104. Назва файлів додатків розпоряджень має вигляд: ДДММРРNХХХDY.rtf, де ДДММРР - дата розпорядження, N - обов'язковий знак перед власним номером, XXX - власний 3-значний номер, який до 3-х знаків доповнюється першими нулями, D - обов'язковий знак перед номером додатка, Y - номер додатка розпорядження.

105. Назва файлів архіву повинна мати такий вигляд: ДДММРРNХХХКР.zip, де ДДММРР - дата розпорядження, N - обов'язковий знак перед власним номером, XXX - власний 3-значний номер, який до 3-х знаків доповнюється першими нулями, К - ознака кадрового розпорядження, Р - ознака публікації розпорядження (у разі, якщо розпорядження не підлягає публікації, літера Р не ставиться), zip - архівний формат.

Наприклад:

1 Розпорядження від 27.02.2006 № 77 з додатками 1 та 2 підлягає
публікації. Тоді назви файлів розпоряджень та додатків матимуть такий вигляд:

270206N077P.rtf - текст розпорядження;

270206N077Dl.rtf - додаток 1;

270206N077D2.rtf - додаток 2.

Всі ці файли мають бути з назвою - 270206N077P.zip - в архіві.

2 Розпорядження від 24.03.2006 № 131 з додатками 1 та 2 не підлягають публікації. Тоді назви файлів розпоряджень та додатків матимуть такий вигляд:

240306N131.rtf - текст розпорядження;

240306N131.Dl.rtf - додаток 1;

240306N131.D2.rtf - додаток 2.

Всі ці файли мають бути з назвою - 240306N131.zip - в архіві.

106. Загальний відділ апарату райдержадміністрації після реєстрації розпоряджень опрацьовує електронні версії згідно з паперовими оригіналами, здійснює у разі необхідності виправлення, приєднує електронний бланк розпорядження, перейменовує файли згідно з цим Порядком та зберігає електронні версії розпоряджень голови райдержадміністрації на відповідних мережних ресурсах апарату райдержадміністрації.

107. Сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації опрацьовує електронні версії розпоряджень з кадрових питань відповідно до цього Порядку (п.102-105) та зберігає файли на відповідних мережних ресурсах апарату райдержадміністрації.

108. Загальний відділ апарату райдержадміністрації після тиражування здійснює архівацію електронних версій та безпосередню передачу заархівованих електронних версій відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації тих розпоряджень, які підлягають публікації на веб-сайті райдержадміністрації.

109. Відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації розміщує файли розпоряджень на офіційному сайті райдержадміністрації в підрозділі «Розпорядження голови райдержадміністрації» розділу «Нормативно-правова база» (www.nmrda.gov.ua).

110. Головні розробники несуть персональну відповідальність за відповідність електронних версій їх текстовим оригіналам, визначають чи підлягає розпорядження публікації та ставлять свій підпис в аркуші погодження після слів «Електронна версія надана та відповідає текстовому оригіналу».Порядок проведення публічного обговорення проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

 

111. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування в районній газеті «Наше життя» або доведення до відома населення в інший спосіб.

112. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати видання розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

113. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає загальному відділу апарату райдержадміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 (зі змінами та доповненнями).

114. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

 

Порядок підготовки та виконання доручень голови райдержадміністрації

 

115. Доручення голови районної державної адміністрації конкретним посадовим особам – це письмово оформлене завдання, яке надане головою райдержадміністрації. Доручення, як правило, є результатом: обговорення на засіданні колегії, нараді, в якій бере участь голова районної державної адміністрації; його поїздки до населених пунктів району; усного завдання голови районої державної адміністрації з нагальних питань, що потребують оперативного вирішення.

116. Підготовку проектів доручень здійснюють ті структури та посадові особи, яким доручалась підготовка питання на нараду або безпосередньо визначені головою районної державної адміністрації.

За підготовку проектів доручень за результатами перебування  голови районної державної адміністрації в населених пунктах району відповідає перший заступник чи заступник голови, який координував підготовку поїздки, або заступник голови, закріплений за цією територією, керівник апарату райдержадміністрації, або посадова особа, яка безпосередньо визначена головою районної державної адміністрації.

117. Проект доручення подається голові районної державної адміністрації на підпис не пізніше ніж через 3 дні після закінчення наради або надання усного доручення.

118. Проекти доручень голови районної державної адміністрації готуються з додержанням вимог цього Регламенту та встановленого порядку ведення діловодства.

119. Проект доручення, підписаний головним розробником, подається в одному примірнику до юридичного відділу апарату райдержадміністрації, потім - до загального відділу аппарату районної державної адміністрації на корегування.

120. Проект доручення візують в аркуші погодження: начальник юридичного відділу, начальник загального відділу, керівник апарату райдержадміністрації, заступник голови райдержадміністрації, який згідно з розподілом обов'язків координує виконання завдань, порушених у дорученні; перший заступник голови районної державної адміністрації.

Проекти доручень голови районної державної адміністрації з питань, які стосуються населених пунктів району, візує також заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

121. Доручення повинно мати такі реквізити: заголовок (про що), дата, реєстраційний номер, зміст, підпис голови районної державної адміністрації. До доручення додається аркуш погодження та розрахунок розсилання з прізвищем головного розробника та його номером телефону.

122. Реєстрацію доручень, надсилання їх заінтересованим посадовим особам у 2-денний термін здійснює загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

123. Організацію виконання доручення здійснюють перший заступник голови, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) та керівники структурних підрозділів, які зазначені в дорученні.

 
Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

124. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

125. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

Підготовка матеріалів для розгляду районною радою

 126. Пропозиції щодо питань, які необхідно внести на розгляд районної ради, узгоджуються керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації з першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) та невідкладно подаються до відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

127. Проекти рішень районної ради готують керівники структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до своєї компетенції, погоджують їх із першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації та з головою райдержадміністрації.

128. Проекти рішень районної ради готуються з додержанням вимог, викладених у цьому Регламенті, рішеннях районної ради та розпорядженнях голови районної ради з питань підготовки матеріалів для розгляду районною радою.

129. Погоджені проекти рішень районної ради разом із супровідним листом за підписом голови районної державної адміністрації з обґрунтуванням необхідності включення питань до порядку денного сесії та пропозиціями щодо кандидатур доповідачів на пленарному засіданні районної ради передаються до виконавчого апарату районної ради не пізніше ніж за 25 днів до сесії районної ради.

 

Система інформування

 130. Розпорядженням голови райдержадміністрації, наказом керівника структурного підрозділу райдержадміністрації призначається працівник, відповідальний за збір, обробку й подання відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації щоденної інформації про найважливіші події у житті району, чи галузі.

131. Порядок та періодичність надходження інформації визначаються положенням про систему інформування в райдержадміністрації, яке затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

Порядок виїзду та оформлення відряджень

132. Відрядження працівників апарату райдержадміністрації оформляються у секторі кадрової роботи апарату райдержадміністрації. Розпорядження про відрядження підписується головою райдержадміністрації, а в разі його відсутності – особою, яка виконує обов’язки голови райдержадміністрації

Після повернення з відрядження працівники, крім фінансового звіту, який подається до відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, у  триденний термін також готують для затвердження письмовий звіт начальнику відділу, завідувачу сектора апарату райдержадміністрації, а останні подають свій звіт керівнику апарату райдержадміністрації. 

133. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації узгоджують питання свого від`їзду у відрядження з першим заступником, заступником голови або керівником апарату райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

134. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації видають накази про виїзд у відрядження підлеглих працівників, включаючи й себе.

135. Звіти щодо відряджень працівників структурних підрозділів райдержадміністрації затверджують керівники цих підрозділів, а звіти керівників підрозділів - їх заступники, які підписали їх посвідчення на відрядження.

136. Відрядження за кордон здійснюються у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Режим роботи райдержадміністрації

 137. Розпорядженням голови райдержадміністрації встановлюються режим роботи та правила внутрішнього трудового розпорядку в райдержадміністрації.

138. Перебування працівників апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації у робочий час поза приміщенням повинно бути попередньо узгоджено з керівництвом цих підрозділів.

139. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації повинні доводити до відома про свою відсутність у службовому приміщенні в робочий час першого заступника, заступника голови або керівника апарату райдержадміністрації (згідно з розподілом обов’язків).

140. У структурних підрозділах ведеться табельний облік робочого часу його працівників. Підписаний керівником структурного підрозділу табель обліку робочого часу здається в бухгалтерію структурного підрозділу 25 числа кожного місяця.

 

Порядок надання щорічних відпусток

141. Щорічні відпустки першому заступнику, заступнику голови, керівнику апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації надаються, за наявності права на них, згідно з відповідними графіками відпусток, затвердженими головою райдержадміністрації.

142. Графік відпусток керівників структурних підрозділів райдержадміністрації підлягає узгодженню з першим заступником, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

143. Графік відпусток керівників структурних підрозділів районної державної адміністрацій підлягає узгодженню з першим заступником, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

144. Конкретний термін надання відпусток керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації погоджується головою районної державної адміністрації за їх особистою заявою, поданою на його ім`я, про що керівник структурного підрозділу райдержадміністрації повідомляється відповідним листом за підписом керівника апарату райдержадміністрації.

Заяви на надання щорічних відпусток керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації попередньо візуються першим заступником,  заступником голови райдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків, та керівником апарату райдержадміністрації.

145. Щороку, до 15 грудня, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації затверджується графік чергових щорічних відпусток працівників на наступний рік з урахуванням наявності у працівників права на відпустки.

146. Щорічні відпустки працівникам апарату райдержадміністрації надаються за наявності права на них згідно з графіком відпусток, затвердженим керівником апарату районної державної адміністрації.

Графік відпусток начальників відділів, завідувачів секторів апарату райдержадміністрації підлягає узгодженню з керівником апарату районної державної адміністрації.

147. Конкретний термін надання відпусток працівникам апарату райдержадміністрації погоджується керівником апарату районної державної адміністрації за їх особистою заявою, поданою на ім`я голови районної державної адміністрації.

Заяву щодо надання відпустки працівнику апарату райдержадміністрації візують начальник відповідного відділу або завідувач відповідного сектора, начальник сектору кадрової роботи та начальник відділу фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтер апарату райдержадміністрації.

 

   

 

Для дзвінків на урядову "гарячу лінію" запроваджено короткий номер 1545