Програма розвитку малого підприємництва в Новомиколаївському районі на 2015 - 2016 рр

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії

Новомиколаївської районної ради

№ 2 від 13.01.2015 року

 

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

В НОВОМИКОЛАЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

НА 2015-2016 РОКИ

 

1. Характеристика Програми

Загальна характеристика району:

  • Площа території (тис. кв. км.) – 0,915

  • Кількість населення (тис. чол.) – 16,4

  • Специфіка – переважно сільське господарство

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) – 4,54

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного рішення)

Рішення Новомиколаївської районної ради від 13.01.2015 року № 2

Головний розробник Програми

Відділ економічного розвитку, торгівлі та житлово – комунального господарства райдержадміністрації

Мета

і перелік пріоритетних завдань Програми

Метою Програми є створення сприятливих правових та організаційно-економічних умов для розвитку малого підприємництва і забезпечення його діяльності, як невід’ємного сектора економіки району.

Пріоритетними завданнями Програми є:

  • ефективна реалізація державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності;

  • подальша реалізація державної політики щодо формування дозвільної системи в сфері господарської діяльності;

  • розвиток малого бізнесу в сільській місцевості;

  • розвиток туристичного потенціалу суб’єктів малого бізнесу, залучення інвесторів;

  • активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва;

  • інформаційно-методичне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання;

- економічне стимулювання розвитку суб’єктів малого підприємництва

Очікувані кінцеві результати від реалізації

Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми (прогноз)

Очікувані показники

1.Кількість діючих малих підприємств / кількість МП на 10 тис. чол. населення (одиниць)

122/74

122/74

2. Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)

674

674

3. Кількість фізичних осіб-підприємців

441

490

4. Кількість фермерських господарств (одиниць)

кількість фермерських угідь (га)

86

 

14066,7

86

 

14066,7

5.Питома вага малого підприємництва у загальному випуску продукції регіону (%)

5,21

5,21

6.Надходження до всіх рівнів бюджетів (тис. грн.)

1258,2

1868,3

7. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого

підприємництва (одиниць)

- бізнес-центри

- бізнес-інкубатори

- технопарки

- лізингові центри

- фінансово-кредитні установи: (кредитні спілки, установи взаємного кредитування)

- фонди підтримки підприємництва

- інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

- біржі

- інформаційно-консультативні установи

- страхові компанії

- аудиторські фірми

- громадські організації

 

 

2

-

-

-

-

-

 

2

-

 

-

-

-

-

-

1

 

 

2

-

-

-

-

-

 

2

-

 

-

-

-

1

-

1

-

8. Залучення СМП до виконання робіт /послуг за державні кошти

- кількість (одиниць) / обсяги (тис. грн.)

-

5/2669,1

9. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

11

12

10. Кількість створених нових робочих місць (одиниць)

131

139

6. Терміни і етапи реалізації Програми

2015-2016 роки (два роки)

7. Перелік підпрограм

 

 

 

 

 

 

Виконавці

Програма складається з підпрограм:

- Програма соціально-економічного та культурного розвитку в Новомиколаївському районі на 2015 та 2016 роки;

- Програма зайнятості населення Новомиколаївського району

 

Виконавцями Програми є: відділ економічного розвитку, торгівлі та житлово – комунального господарства райдержадміністрації та структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі комітети, районний центр зайнятості

8. Вартість програми – обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів

20,0 тис. грн.

 

9. Основні джерела фінансування

Кошти місцевого бюджету, та інші джерела, які не заборонені законодавством

Система організації контролю за

виконанням Програми

Контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань бюджету та соціального розвитку.

Щоквартально інформація про хід виконання Програми надається до департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації. Щорічний звіт про виконання Програми надається на розгляд та затвердження Новомиколаївській районній раді.

 

2. Стан і аналіз проблем малого підприємництва в регіоні.

Оцінюючи економічний і ресурсний потенціал Новомиколаївського району для перспективного розвитку малого підприємництва слід врахувати той фактор, що район традиційно сільськогосподарський.

В районі проводиться робота з реалізації системних заходів державної політики щодо сприяння розвитку малого підприємництва та впровадження державної регуляторної політики. Налагоджений тісний взаємозв’язок та порозуміння між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та малим бізнесом.

Станом на 01.10.2012 року кількість суб’єктів малого підприємництва становила 649 одиниць. В тому числі: 122 малі підприємства, 441 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб та 86 фермерських господарств.

До кінця звітного року кількість малих підприємств та фермерських господарств збережеться на рівні 01 жовтня 2014 року.

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на кінець звітного року очікується 490 чоловік, що становить 94,2 % програмного показника.

З метою створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод в сфері підприємництва при райдержадміністрації діє Дозвільний центр з надання дозвільних послуг за принципом організаційної єдності.

За звітний період проведено 10 засідань районної координаційної ради з питань розвитку малого підприємництва, на яких розглядаються проблемні питання малого бізнесу.

На 2015 рік кількість суб’єктів малого підприємництва прогнозується на рівні очікуваного виконання 2014 року.

Постійно здійснюється контроль за дотриманням роботодавцями усіх форм власності законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати, вимог щодо заробітної плати згідно з Генеральною, галузевими та регіональною угодами, застосування тарифного регулювання оплати праці.

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств очікується в розмірі 1485,78 грн., що на 6,8% менше програмного показника.

Фонд оплати праці малих підприємств очікується на рівні факту 2013 року – 12,0 млн.грн.

Кількість найманих робітників малих підприємств у 2014 році очікується на рівні фактичної кількості за 2013 рік – 674 особи або 97,0 % до програми.

Середньомісячна заробітна плата найманих робітників малих підприємствах прогнозується на рівні 1508,41 грн. (101,5 %).

У подальшому прогнозується зменшення кількості фермерських господарств. Насамперед, це пов’язано з постійним зменшенням обсягів земель запасу та резервного фонду, які можна здати в оренду. Створення нових фермерських господарств можливе лише за рахунок реорганізації вже існуючих підприємств. Крім того, для зменшення витрат здійснення господарської діяльності фермерські господарства реорганізуються шляхом перетворення, приєднання або злиття, при цьому наявні випадки зміни організаційно-правової форми реорганізованих підприємств до більш економічно вигідних, що також зменшує кількісний показник.

Підсумовуючи аналіз розвитку малого підприємництва в Новомиколаївському районі, можна зробити висновок, що в районі наявна тенденція кількісного зменшення суб’єктів малого підприємництва, що пов’язано з фінансовою кризою та ризиковим характером діяльності. Подальший розвиток малого підприємництва на сьогоднішній день все більше потребує впровадження нових механізмів щодо якісної підтримки та удосконалення, тобто необхідно застосовувати нові форми та методи підтримки малого підприємництва.

За видами економічної діяльності найбільш привабливими для суб’єктів малого підприємництва в Новомиколаївському районі сегментами ринку є сільськогосподарське виробництво та роздрібна торгівля, 75,9 % малих підприємств від загальної кількості здійснюють діяльність у сільському господарстві.

З метою стимулювання виробничих галузей підприємницької діяльності, сільськогосподарського виробництва районною державною адміністрацією проводиться робота щодо інформування суб’єктів господарювання про існуючий перелік об’єктів нерухомого майна, вільних земельних ділянок, які передаються або можуть бути передані в оренду з метою ведення господарської діяльності.

Створення додаткових робочих місць, зниження рівня безробіття є важливим завданням у роботі органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Відповідний ріст базується на результатах спрощення системи реєстрації, процесу отримання документів дозвільного характеру. Питома вага працівників зайнятих на малих підприємствах складає 29 % від загальної кількості працівників зайнятих в економіці району.

Однак слід зазначити, що інвестування малих підприємств на розширення виробництва знаходиться ще на досить низькому рівні.

 

3.Основні пріоритети Програми розвитку малого підприємництва

в Новомиколаївському районі на 2015-2016 роки

За підсумками аналізу розвитку малого підприємництва в Новомиколаївському районі за 2013-2014 роки можливо визначити основні пріоритетні напрямки подальшої роботи, які покладені за основу при розробці Програми, це:

- ефективна реалізація державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності;

- подальша реалізація державної політики щодо формування дозвільної системи в сфері господарської діяльності;

- розвиток малого бізнесу в сільській місцевості;

- розвиток туристичного потенціалу суб’єктів малого бізнесу, залучення інвесторів;

- активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва;

- інформаційно-методичне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання;

економічне стимулювання розвитку суб’єктів малого підприємництва.

 

4. Головна мета Програми й очікувані результати

 

Головною метою Програми розвитку малого підприємництва в Новомиколаївському районі на 2015-2016 роки є створення сприятливих правових та організаційно-економічних умов для сталого розвитку малого підприємництва і забезпечення його діяльності як невід’ємного сектора економіки району.

Основні завдання Програми спрямовані на забезпечення системної регуляторної політики, вдосконалення дозвільної системи в сфері господарської діяльності, створення правових, економічних умов для розвитку малого бізнесу і формування механізму регулювання та координації.

Очікуваним результатом виконання програми є прискорення розвитку малого підприємництва, як наслідок, нарощування обсягів реалізації продукції, підвищення продуктивної зайнятості населення , вирішення соціальних проблем регіону.

За результатами реалізації заходів програми очікується:

створення умов для активізації малого бізнесу та повноцінного використання його потенційних можливостей, внаслідок чого збільшиться кількість малих підприємств збільшення чисельності працюючих у сфері малого бізнесу та підвищення ефективності діяльності суб’єктів малого підприємництва;

удосконалення інфраструктури підтримки малого підприємництва шляхом створення місцевого фонду підтримки підприємництва, громадських організацій в районі;

запровадження ефективних механізмів співробітництва суб’єктів підприємництва та органів державної влади для розв’язання соціально-економічних проблем розвитку малого підприємництва шляхом проведення засідань координаційної ради, «круглих столів», нарад, публічних обговорень тощо;

запровадження ефективної інформаційно-аналітичної системи щодо взаємодії з суб’єктами малого підприємництва, обміну досвідом та соціальної праці;

удосконалення дозвільної системи в сфері господарської діяльності;

розвиток туристичного потенціалу району;

залучення інвесторів;

розвиток малого підприємництва на селі.

Програму підтримки малого підприємництва буде включено як складову частину до програм соціально-економічного та культурного розвитку району на 2015 та 2016 роки.

 

5. Організація контролю за ходом виконання Програми розвитку малого підприємництва в Новомиколаївському районі на 2015-2016 роки

 

Проект Програми виноситься на розгляд районної Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва та погоджується з департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації. Після врахування зауважень і внесених змін Програма затверджується відповідно до чинного законодавства.

Координацію дій щодо виконання заходів Програми здійснює відділ економічного розвитку, торгівлі та житлово – комунального господарства районної державної адміністрації.

Контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія Новомиколаївської районної ради Запорізької області з питань бюджету та соціального розвитку.

Щоквартально інформація про хід виконання Програми надається до департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації. Щорічний звіт про виконання Програми надається на розгляд та затвердження Новомиколаївської районної ради Запорізької області.

 

 

5. Основні заходи щодо забезпечення розвитку малого підприємництва

 

з/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін виконання

виконавці

Джерела фінансування

Вартість тис. грн.

 

I. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

1.1

Ефективна

реалізація державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності

 

1.1.1 Проведення моніторингу ефективності впливу регуляторних актів на розвиток малого підприємництва

постійно

Відділ економічного розвитку, торгівлі та житлово – комунального господарства РДА

-

-

1.1.2 Проведення семінарів для працівників органів місцевого самоврядування (голів сільських та селищних рад), керівників підприємницьких структур з метою роз’яснення законодавчих актів та нормативно-правових документів

2015-2016 роки

РДА

-

-

1.1.3 Продовжити моніторинг регуляторних актів органів місцевого самоврядування

2015-2016 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та житлово – комунального господарства РДА

-

-

1.1.4 Залучення громадськості до обговорення проектів регуляторних актів

2015-2016 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та житлово – комунального господарства РДА

-

-

1.2

Подальша реалізація державної політики щодо формування дозвільної системи в сфері господарської діяльності

 

1.2.1 Організація та проведення нарад, «круглих столів» та семінарів з питань удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності за участю підприємців, громадських організацій та місцевих дозвільних органів

2015-2016 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та житлово – комунального господарства РДА

-

-

1.2.2. Здійснення моніторингу дозвільних процедур при започаткуванні власної справи, розробка пропозицій щодо їх подальшої оптимізації в напрямку спрощення

2015-2016 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та житлово – комунального господарства РДА

-

-

1.2.3. Забезпечення надання адміністративних послуг у повному обсязі

постійно

РДА

-

-

1.2.4. Забезпечення вільного доступу фізичних та юридичних осіб до інформації щодо одержання адміністративних послуг

постійно

РДА

-

-

 

II. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

 

2.1

Активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва

2.1.1. Обстеження потреб малого підприємництва щодо отримання фінансових ресурсів для започаткування та ведення бізнесу

постійно

РДА

-

-

2.1.2. Створення банку даних щодо банківських та небанківських фінансово-кредитних установ та переліку їх послуг в сфері мікрокредитування та забезпечення доступу до інформації для представників малого бізнесу

2015-2016 роки

РДА

-

-

2.1.3. Передбачити в районному бюджеті, виходячи з його можливостей, кошти на відшкодування відсоткових ставок за кредити, що надаються СПД на реалізацію інвестиційних проектів

2015-2016 роки (щорічно)

Управління фінансів РДА, відділ економічного розвитку, торгівлі та житлово – комунального господарства РДА

Кошти місцевого бюджету

 

5,0 тис.грн. 2015 рік

 

5,0 тис.грн. 2016 рік

 

 

2.1.5. Передбачити в районному бюджеті, виходячи з його можливостей, кошти для надання фінансової підтримки СПД через Державну організацію «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Запорізькій області»

2015-2016 роки (щорічно)

Управління фінансів РДА, відділ економічного розвитку, торгівлі та житлово – комунального господарства РДА

Кошти місцевого бюджету

 

5,0 тис.грн. 2015 рік

 

5,0 тис.грн. 2016рік

 

III. Ресурсне та інформаційне забезпечення

 

3.1

Інформаційно-методичне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання

3.1.1. Створення та постійне оновлення бази даних незадіяних приміщень, виробничих площ, обладнання, устаткування, об’єктів незавершеного будівництва

2015-2016 роки

Сільські та селищні голови (за згодою)

-

-

3.1.2. Запровадження консультаційно-інформаційних «гарячих ліній», «громадських приймалень» для підприємців

постійно

РДА

-

-

3.1.3. Запровадження регулярних засідань районної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

постійно

РДА

-

-

3.2

Економічне стимулювання розвитку суб’єктів малого підприємництва

3.2.1. Встановлення для суб’єктів господарювання ресурсної підтримки малого підприємництва пільг з орендної плати комунального майна в розмірі експлуатаційних витрат, а комунальної плати – в розмірі, встановленому для бюджетних організацій

2015-2016 роки

Сільські та селищні голови (за згодою)

-

-

 

 

3.2.2.Передача комунального майна суб’єктам малого підприємництва на умовах довгострокової оренди, викупу шляхом аукціонів і конкурсів

2015-2016 роки

Сільські та селищні голови (за згодою)

-

-

3.3

Розвиток туристичного потенціалу суб’єктів малого бізнесу, залучення інвесторів.

3.3.1. Створення центрів «зеленого» (сільського), культурно-етнографічного туризму

2015-2016 роки

РДА

-

-

3.3.2. Створення баз даних інвестиційних проектів з метою пошуку потенційних інвесторів

2015-2016 роки

РДА

-

-

3.3.3. Розробка інвестиційного паспорту району

2015-2016 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та житлово – комунального господарства РДА

-

-

 

ІV. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

 

4.1

Сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва

4.1.1. Здійснення заходів із запровадження обліку установ інфраструктури підтримки підприємництва різних форм власності

2015-2016 роки

РДА

-

-

 

 

4.1.3. Надання консультативно-методичної допомоги суб’єктам малого підприємництва для створення громадської організації ( асоціації фермерів і т.і.) з метою підтримки новостворених суб’єктів малого підприємництва

2015-2016 роки

РДА

-

-

 

V. Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва

 

5.1

Розвиток малого бізнесу в сільській місцевості

5.1.1. Проведення форумів, науково-практичних конференцій, семінарів

тренінгів, «круглих столів» для СМП

2015-2016 роки

РДА

-

-

5.1.2. Запровадження спільно з районним центром зайнятості навчання незайнятого населення з орієнтацією на самозайнятість, розвиток сімейних форм малого бізнесу

2015-2016 роки

РДА, районний центр зайнятості (за згодою)

-

-

5.1.3. Участь спільно із зацікавленими органами (з питань міграції, службою зайнятості), громадськістю у формуванні й реалізації заходів щодо запобігання трудової міграції шляхом формування стимулюючих механізмів повернення трудових і фінансових ресурсів в сферу розвитку малого підприємництва

2015-2016 роки

РДА, районний центр зайнятості (за згодою)

-

-

5.1.4. Участь у спільних профорієнтаційних заходах, спрямованих на виховання ділових якостей у школярів, молоді, безробітних громадян

2015-2016 роки

РДА, районний центр зайнятості (за згодою)

-

-

6.

 

6.1. Проведення «Дня підприємця»

2015-2016 роки

РДА

-

-

 

 

теги: