Номативно - правові акти з питань запобігання і протидії корупції

Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення від 07.04.2011 № 3207-VI

Постанова КМУ від 08.12.2009 № 1422 "Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади"

1) Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.

Документ можна завантажити за посиланням.

2) Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав  з метою запобігання конфлікту інтересів.

Документ можна завантажити за посиланням.

 

Міжнародні акти

 1. 1.                    Конвенція ООН проти корупцГі, прийнята на 58 сесії Генеральної АсамблеїООН 31.10.2003 (ратифікована Законом України від 18.10.2006 N^ 251-V). - [Електронний ресурс] - Режим доступу:
 2. 2.                    Декларація Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних операціях від 16.12.1996. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: Ь«р://2э^пп5. rada.gov.ua/laws/show/995_369. 
 3. 3.                   Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб, схвалений Генеральною Асамблеєю ООН 23.07.1996. - [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_788. 
 4. 4.                   Кримінальна конвенція про боротьбу З корупцією, підписана у Страсбурзі 27.01.1999 (ратифікована Законом України від 18.10.2006 N° 252-У). - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_101. 
 5. 5.                   Додатковий протокол до Кримінальної конвенцм про боротьбу з корупцією (ЕТ5 191) підписаний у Страсбурзі 15.05.2003 (Протокол ратифіковано Законом № 253-У в (Протокол ратифіковано Законом від 18.10.2006 № 253-У). - [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://zakonO.rada.gov.ua/laws/show/994_172.
 6. 6.                   Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана у Страсбурзі 04.11.1999 (ратифікована Законом України від 16.03.2005 № 2476-ІУ). - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakonl.rada.gov.ua/laws/show/994_102.
 7. 7.                    План дій по боротьбі з корупцією для Азербайджану, Вірменії, Грузії. Російської Федерації, Таджикистану та України - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http;//crimecor.rada.gov.ua/komzloch/control/uk/ риЬІІ5Ь/аг1ісІе;]5Є55Іопігі=б70ВВ5688Е7344903С5879б269А96301?агТ_іа=475818<саигі=46352.
 8. 8.                    Рекомендація N° В (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців, прийнята Комітетом міністрів 11.05.2000. - [Електронний ресурс] - доступу;ЬПр://сгітесог.гагіа.§оу.иа/котгІосЬ/соп1гоІ/ик/риЬІі5Ь/агТісІе;[5Є55ІопіЦ=С75014А439б00В62Г?Г 196E8FD7бB58E?aгt_id=48082&catJd=46352
 9. 9.                    Резолюція (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи «Про двадцять принципів боротьби з корупцією», прийнята Комітетом Міністрів 06.11.1997. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: Ьпр://гакоп2.rada.gov.ua/laws/show/994_845 

Нормативно - правові акти

 1. 10.                Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996. - [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://zakonl.rada.gov.ua/iaws/main/254K/96-Bp. 

ІІ.Кодекс законів про працю України: Кодекс України від 10.12.1971 №322-УІІІ. - [Електронний ресурс] -

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

— 12.К0ДЄКС України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.1984 № 8073-Х. - [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

ІЗ.Кримінальний кодекс України: Кодекс України від 05.04.2001 N5 2341-ІіІ. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

^       14.Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІУ. - [Електронний ресурс] - Режим

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/1aws/show/435-15/page^ ІЗ.Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 18.03.2004 № 1618-ІУ. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.

16. Кодекс адміністративного судочинства України: Кодекс України від 06.07. 2005 N9 2747-ІУ. - [Електронний ресурс] - Режим доступу; http;//zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.

^       17.Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 13.04.2012 № 4651-УІ. - [Електронний

ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page.

 1. 18.                Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України рід 23.12.1993 № 3782-ХІ1. - [Електронний ресурс] - Режим доступу; http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3782-12. 
 2. 19.                Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 № 2493-111.- (Електронний ресурс] - Режим доступу;http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14. 

 

26.01.2012 № 12/152/5. - [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/у0012750-12.

 1. 11.                Про затвердження Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внес«:ич= приписів Національним агентством з питань запобігання корупції: Рішення Національного агентсгя^ ■> питань запобігання корупції від 09.06.2016 № 5, зареєстровано в Мініаеравіюаиції України
 2. 20.                 р, за N° 1019/29149. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: Ь«р://гакопО,габа.£оу.'ла /Iaws/show/zl019-lб.
 3. 12.                Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 2, зареєстровано в Міністерстві юстицГі України 15.07.2016 № 958/29088. - [Електронний ресурс) - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0958-16. 
 4. 13.                Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: Рішення Національного агентства з питань запобіганн.ч корупції від 10.06.2016 № З, зареєстровано в Міністерстві юстицГЇ України від 15.07.2016 № 959/29089. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http;//zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0959-16.
 5. 14.                Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків: Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2, зареєстровано в Міністерстзі юстиції України 19.07.2016 N0987/29117. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: Ьир://га!<ппЗ.rada.gov.ua/laws/show/z0987-16. 

Про реалізацію Національним агентством з питань запобігання корупції повноважень щодо провелсни? антикорупційної експертизи

Про затвердження Порядку проведення перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції: Рішення Національного агентава з питань запобігання корупції від 11.08.2016 № 2, зареєстровано в Міністерстві юстиціїУкраїни 08.09.2016 № 1230/29360. 

  Порядок Інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента/ Затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року N 20/Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2016 року за N 1366/29496 

   Порядок перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій/Затверджений рішенням Націонал>^иг'го агентства з питань запобігання корупції від Об вересня 2016 року Н19/Зареєстровано в Міністсро-ві юстиції України 15 листопада 2016 року за N 1479/29609,

    

   Навчально-методичні матеріали

    

   Посібник ОЕСР з питань врегулювання конфлікту інтересів на публічній службі (2003)

    ИСТ Міністерства юстиції України від 22.06.2011 року «Участь України в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії корупції» 

    МЄТОДИЧНІ рекомендації щодо запобігання і протидії корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування / від 16.10.2013

     Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівнян.чх до них осіб / Затвердженні рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 14.07.2016 Мо2.

     Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав з метою запобігання конфлікту інтересів /Затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання

      

      Про доступ до публічної Інформації: Закон України від 13.01.2011 №2939-УІ

      Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011 № 3206-УІ.

      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення націонал'-чогс законодавства у відповідність зі стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією: Ззкоч України від 18.04.2013 № 221-УИ

      Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України: Закон України від 18 квітня 2013 р. № 222-Ш.  

        Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб: Закон України від 23.05.2013 № 314-УИ

        Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-УП

        Про Національне антикорупційне бюро України; Закон України від 14.10.2014 № 1698-УІІ

        Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки: Закон України від 14.10.2014 № 1699-УІІ

          Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-\/І(. -

         Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-УІІІ. -

         Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10.11.2015 № 772-\/ІІІ. 

         Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 № 794-7111

         Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-7111. - 

          Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання: Постанова Верховної Ради України від 04.12.2014 № 22-\/ІІІ

          Про Національну раду з питань антикорупційної політики: Указ Президента України від 14.10.201.4 № 808/2014.

          Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі. Автономній Республіці Крим, територіальній фомаді, державним або комунальним установам чи організаціям: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195.

           Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.                № 265. 

           Типове положення про уповноважений підрозділ {особу} з питань запобігання та виявлення корупиії, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706

            Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупціині правопорушення: Наказ Міністерства юстиції України від 11.01.2012 N^ 39/5